MGRT

EKP logoMGRT

 

Projekt Poslovanje podjetja - izvedba projekta N 1

V podjetju smo uspešno zaključili projekt Poslovanje podjetja v obdobju od 13. 3. 2020

do 31.12.2020 - ohranitev delovnih mest z izvedbo projekta N 1, za katerega so bila za obdobje trajanja projekta odobrena sredstva v okviru Javnega razpisa za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID-19 v višini 200.000,00 EUR.


Javni razpis za izbor operacij se je izvajal v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP«.


Predmet razpisa je zagotavljanje finančne podpore za upravičene stroške iz naslova javnega razpisa za ponovni zagon poslovanja podjetij. Podpira se ponovni zagon podjetja in polno delovanje podjetij na način, da se podjetju zagotovijo sredstva za delovanje v obliki nepovratne pomoči, za investicije, zunanje storitve ter plače, z namenom ponovnega začetka rednega poslovanja.


S sredstvi, pridobljenimi na javnem razpisu, smo v podjetju (so)financirali stroške plač ter investicije v osnovna sredstva. Skupna predvidena vrednost projekta je znašala 200.000,00 EUR, vrednost sofinanciranja pa 200.000,00 EUR.


Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije (v deležu 25%) in Evropske unije (v deležu 75%) iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

PET PAK d.o.o. je globalno podjetje.

PET PAK d.o.o. je globalno podjetje z družinskimi koreninami. Slednje botruje dejstvu, da vse kar delamo, delamo s strastjo in predanostjo. S svojo dejavnostjo smo močno prisotni na področju kozmetične, prehranske in farmacevtske industrije.

Zagotovljena visoka kakovost

Kakovost v našem podjetju igra osrednjo vlogo. Celotni proizvodnji proces je zato podvržen strogim standardom kakovosti certifikata ISO 9001:2015

Odgovorni okolju

Naše podjetje je zavezano standardu ISO 14001, ki je eno od najpomembnejših orodij, ki ga uporabljajo organizacije po celem svetu, da bi odgovorile na izzive, ki jih njihove dejavnosti predstavljajo za okolje.